Sociale Zaken van de gemeente

De sociale diensten die worden geboden zijn algemeen en bestemd voor alle inwoners van de gemeente Santa Eulària des Riu, met als hoofddoel een zo hoog mogelijk sociaal welzijn te verwezenlijken.

Wie kan hulp krijgen?

Per definitie alle mensen die in de gemeente wonen en die hulp nodig hebben kunnen zich richten tot Sociale Zaken. Daarbij wordt aan de volgende gevallen prioriteit gegeven:

 • Een lichamelijke, geestelijke of zintuiglijke handicap.
 • Familie die problemen heeft om te integreren naar aanleiding van geestelijke en chronische aandoeningen.
 • Problemen om te integreren naar aanleiding van precaire arbeidsomstandigheden, werkloosheid en armoede.
 • Behoeften naar aanleiding van gebrek aan een woning.
 • Kwetsbaarheid, risico’s en hulpeloosheid van ouderen, kinderen en jongeren.
 • Geweld en diverse vormen van huiselijk geweld.
 • Discriminatie op grond van geslacht, plaats van herkomst, handicap, ziekte, etnische achtergrond, cultuur of godsdienst of om welke andere reden dan ook.
 • Problemen om te integreren binnen het gezin of de gemeenschap veroorzaakt door verslaving.
 • Sociaal isolement, uitsluiting en kwetsbaarheid.
 • Problemen met samenleven en sociale samenhang.
 • Sociale noodsituaties.

De dienst- en hulpverlening wordt verstrekt door een multidisciplinair team van professionals die in de volgende takken werken:

Wat wordt er geboden?

Vanuit de gemeentelijke sociale dienst wordt hulp en assistentie geboden met als doel:

 • Risicovolle situaties en persoonlijke, gezins- en gemeenschapsproblemen binnen het gemeentegebied opsporen.
 • Noodsituaties beoordelen en vanuit een disciplinair perspectief sociale diagnoses stellen, die worden uitgevoerd op verzoek van de gebruiker, van diens gezins- en sociale omgeving of op verzoek van andere diensten van het openbare netwerk van sociale diensten.
 • De mensen informatie, voorlichting en advies bieden in verband met de rechten en sociale middelen en met de sociale handelingen waartoe zij toegang kunnen hebben.
 • Een interventieplan voor de gemeenschap opstellen dat beantwoordt aan de gedetecteerde behoeften en dit regelmatig te evalueren.
 • De preventieve handelingen, sociale behandeling en de nodige interventies in sociale noodsituaties verwezenlijken en de beoordeling daarvan uitvoeren.
 • Gezinnen of samenwonende mensen in een sociale noodsituatie, met name als er kinderen zijn, bemiddelen.
 • Het individuele hulpprogramma voor aandacht voor allerlei vormen van afhankelijkheid en de bevordering van persoonlijke autonomie voorstellen, behalve indien de persoon permanent is opgenomen in een centrum van het openbare netwerk. In dit laatste geval zal dit programma worden opgesteld door de maatschappelijk werkers van het centrum van het openbare netwerk.
 • Het individuele hulpprogramma voor aandacht voor allerlei vormen van afhankelijkheid en de bevordering van persoonlijke autonomie, wanneer van toepassing, herzien.
 • Gemeenschappelijke projecten en transversale programma’s stimuleren en bevorderen, met name projecten die streven naar de integratie en participatie in de maatschappij van risicopersonen, gezinnen, woningen en groepen.
 • De actieve deelname aan het gemeenteleven door middel van sociaal-educatieve strategieën die de solidariteit en georganiseerde sociale samenwerking bevorderen.
 • Thuiszorg, telezorg en gezinszorg verschaffen in coördinatie met de thuiszorgdiensten.
 • Diensten verlenen met het oog op sociale en educatieve bemiddeling voor kinderen en jongeren.
 • Voorlichting geven over de toegang tot gespecialiseerde sociale diensten, met name kinderopvang, technologie en woonzorg.
 • Scholing, werkgelegenheid en maatregelen voor sociale integratie bevorderen.
 • Beheer van sociale noodsituaties.
 • Protocollen invoeren voor de detectie, preventie en hulp bij mishandeling van de meest kwetsbare groepen.
 • De behandeling van financiële voordelen van de gemeente en andere die daaraan toegeschreven zijn.
 • Samenwerken met gespecialiseerde sociale diensten, met beroepsbeoefenaars van andere sociale welzijnssystemen, met bedrijven in het verenigingsleven en met ondernemingen die op het gebied van sociale diensten actief zijn.

Waar kunt u terecht?

Bureau in Santa Eulària des Riu:  C / Oliveres de Peralta, s/n. Openingstijden: vrijdag 9.00 – 13.00 uur
Bureau in Sant Carles de Peralta C / Oliveres de Peralta, s/n. Openingstijden: vrijdag 9.00 – 13.00 uur
Bureau in Santa Gertrudis de Fruitera: C/ Venda des Poble, s/n, polyvalent gebouw. Openingstijden: om de dinsdag 9.00 – 12.00 uur
Bureau in Jesús C/ Avestruz, s/n, polyvalent gebouw, 07819 Jesús. Openingstijden: om de dinsdag 9.00 – 12.00 uur
Bureau in Puig den Valls C / Es Viver, s / n, Gebouw van het Cultureel Centrum. Openingstijden: maandag 9.00 – 13.00 uur