De toegang tot deze website kent u de hoedanigheid van GEBRUIKER toe en betekent dat u vanaf die toegang en/of dat gebruik volledig en zonder voorbehoud akkoord gaat met deze wettelijke informatie en met de laatste versie van het privacybeleid. Daarom raden wij u aan om deze documenten te lezen alvorens gebruik te maken van de door deze website aangeboden functionaliteiten en telkens wanneer u deze website bezoekt, omdat we ons het recht voorbehouden om een deel van deze voorwaarden te allen tijden te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

 

 1. WEBSITEHOUDER

 

Met het oog op het bepaalde in art. 10 van de Wet 34/2002 van 11 juli inzake diensten van de informatiemaatschappij en van de elektronische handel wordt de volgende informatie over de websitehouder verstrekt:

 

 • Websitehouder: GEMEENTE SANTA EULÀRIA DES RIU (hierna te noemen DE GEMEENTE)
 • Statutaire zetel: Plaza de España nr. 1, 07840 – Santa Eulària des Riu (Balearen), Spanje
 • Btw-nummer P-0705400J

 

Naast de statutaire zetel worden de volgende kanalen ter beschikking gesteld van de gebruikers om hun verzoeken, vragen of klachten in te dienen:

 • Afdeling Incasso +34 971 040 241 – recaptacio@santaeularia.com
 • Certificaten ingezetenen +34 971 31 90 53 – certresidente@santaeularia.com

(Openingstijden: 8.15 – 14.30 uur)

 

 1. GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

 1. Inleiding. Deze website biedt informatie en diensten die worden verleend door de GEMEENTE. In sommige gevallen zijn die diensten rechtstreeks online toegankelijk. Door deze website te bezoeken en te gebruiken gaat u ermee akkoord om de hierna uiteengezette voorwaarden na te leven. Naar aanleiding hiervan wordt u aanbevolen om dit deel zorgvuldig te lezen voordat u begint met uw navigatie.
 2. Plichten van de gebruikers. De gebruikers verplichten zich om deze website op rechtmatige wijze te gebruiken, in overeenstemming met het bepaalde in deze voorwaarden en zodanig dat de rechten of belangen van de GEMEENTE of van derden niet worden geschaad. De gebruiker verplicht zich eveneens tot het volgende (deze lijst dient ter illustratie en is in geen geval beperkend of exclusief):
 • Geen illegale of met de openbare orde of de goede trouw strijdige activiteiten verrichten;
 • De op de website gepubliceerde gegevens niet gebruiken voor de verzending van ongevraagde berichten (spam).
 • Geen valse, misleidende, dubbelzinnige of onnauwkeurige informatie of inhoud op de website introduceren of verspreiden op een manier die de ontvangers van de informatie misleidt, noch inhoud verspreiden met een racistisch, xenofoob, pornografisch karakter, die het terrorisme verdedigt of een aanval is op de mensenrechten of de rechten van minderjarigen;
 • Geen acties verrichten die een schending van de intellectuele eigendomsrechten van de GEMEENTE of van derden betekenen of met zich meebrengen;
 • Geen schade berokkenen aan de fysieke en logistieke systemen van de GEMEENTE, van de leveranciers van de gemeente of van derden;
 • Geen computervirussen op het netwerk introduceren of verspreiden en geen andere fysieke of logische systemen gebruiken die de bovengenoemde schade kunnen veroorzaken.
 • Geen beveiligingen of veiligheidssystemen die op de pagina’s van deze website zijn geïnstalleerd, verwijderen, wijzigen, omzeilen of manipuleren.
 1. Uitsluiting van aansprakelijkheid. Deze website wordt aangeboden in de staat waarin hij zich bevindt en het gebruik ervan geschiedt op eigen risico van de gebruiker, zodat noch de GEMEENTE, noch haar bestuurders, werknemers, leveranciers of medewerkers aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, direct of anderszins, die voortvloeit uit het gebruik van de website, waarbij de GEMEENTE overeenkomstig de wet uitdrukkelijk wordt uitgesloten van alle expliciete of impliciete garanties.

De GEMEENTE garandeert niet de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de website, hoewel zij alle redelijke inspanningen op dit gebied zal leveren. Af en toe kunnen er onderbrekingen optreden gedurende de tijd die nodig is om de overeenkomstige onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

De GEMEENTE stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van storingen, onderbrekingen, computervirussen, telefoonstoringen of verbroken verbindingen naar aanleiding van oorzaken buiten de controle van de bovengenoemde entiteit; voor vertragingen of blokkeringen in het gebruik van dit elektronische systeem veroorzaakt door gebreken of overbelasting van het gegevensverwerkingscentrum, de telefoonlijnen, het internetsysteem of andere elektrische systemen; noch voor enige andere wijziging in de software of hardware van de gebruikers. De GEMEENTE garandeert evenmin de afwezigheid van virussen, malware, Trojaanse paarden of andere elementen die wijzigingen in het computersysteem, de documenten of bestanden van de gebruiker kunnen veroorzaken, met uitsluiting van elke aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die om deze reden aan de gebruiker wordt veroorzaakt. De GEMEENTE is evenmin aansprakelijk voor schade die door derden wordt veroorzaakt door onrechtmatige inmenging die buiten haar controle valt.

De GEMEENTE is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik of misbruik van de inhoud van de website, noch voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit fouten, defecten of weglatingen in de inhoud van deze website die door de gebruikers zelf of door andere derden worden verstrekt. De GEMEENTE  neemt geen enkele verplichting of verantwoordelijkheid op zich met betrekking tot de diensten die zij niet direct levert.

 1. Hyperlinks. In geen geval neemt de GEMEENTE enige verantwoordelijkheid op zich voor de inhoud van de links naar een website van een derde partij, noch garandeert zij de technische beschikbaarheid, kwaliteit, betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, omvang, waarheidsgetrouwheid, geldigheid en wettigheid van enig materiaal of informatie in een van de genoemde hyperlinks of andere internetsites. Het opnemen van deze externe koppelingen impliceert bovendien geen enkele vorm van associatie, fusie of deelname met de verbonden entiteiten.
 2. Ontzegging van toegang en annulering van de accounts. De GEMEENTE behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website te weigeren, evenals om accounts van gebruikers die niet voldoen aan deze voorwaarden op te schorten of te annuleren; in het geval van onvoorziene technische of veiligheidsproblemen; wanneer de account een aanzienlijke tijd niet wordt gebruikt; of in overeenstemming met een eis en/of een politie-, gerechtelijk of overheidsbevel.

Een dergelijke annulering of opschorting wordt naar eigen goeddunken van de GEMEENTE gedaan en geeft geen aanleiding tot enige vorm van compensatie.

 1. Verwerking van persoonsgegevens. Gebruikers stemmen in met de verwerking van hun persoonsgegevens met de reikwijdte en onder de voorwaarden zoals aangegeven in ons privacybeleid, dat beschikbaar is op de homepage van de website. Het privacybeleid wordt hierbij ter verwijzing opgenomen in deze voorwaarden. In het privacybeleid vinden de gebruikers informatie over hoe ze hun recht op inzage, annulering en rectificatie van hun persoonsgegevens en op bezwaar tegen de verwerking ervan kunnen uitoefenen.
 2. Intellectuele eigendom en auteursrechten. Zonder afbreuk te doen aan de inhoud waarover derden intellectuele eigendomsrechten hebben, zijn de intellectuele eigendomsrechten van de website, de domeinnaam, de broncode, het ontwerp en de navigatiestructuur en de daarin opgenomen elementen (bijvoorbeeld afbeeldingen, geluid, audio, video, software of teksten; handelsmerken of logo’s, combinaties van kleuren, structuur en ontwerp, enz.) eigendom van de GEMEENTE, die de exclusieve uitoefening van de rechten van exploitatie daarvan in welke vorm dan ook heeft, en in het bijzonder de rechten van reproductie, distributie, openbare communicatie en transformatie, in overeenstemming met de bepalingen van de geldende wet inzake intellectuele eigendom. De reproductie, distributie en publieke communicatie van alle of een deel van de inhoud van deze website in eender welk medium en met om het even welk technisch middel, zonder de toestemming van de GEMEENTE of, indien van toepassing, van derden die houder zijn van de intellectuele eigendoms- of auteursrechten over de betrokken inhoud, zijn uitdrukkelijk verboden. Niettegenstaande het voorgaande, kan de gebruiker van de website de elementen van deze website bekijken en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van zijn/haar computer of elke andere fysieke drager, op voorwaarde dat het uitsluitend voor zijn/haar persoonlijke en privégebruik is. De entiteiten of personen die, met de voorafgaande toestemming van de websitehouder, van plan zijn om een link met deze website te leggen, moeten garanderen dat die link alleen toegang geeft tot deze website of dienst en niet de inhoud en diensten ervan reproduceert.
 3. Nietigheid van de clausules. Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden nietig wordt verklaard, heeft dit alleen gevolgen voor die bepaling of dat deel van de bepaling dat nietig wordt verklaard. Daarbij blijven de voorwaarden voor het overige gelden en wordt die bepaling, of het betrokken deel daarvan, geacht niet te zijn ingevoerd.
 4. Akkoord. De toegang tot de website en het gebruik ervan betekent noodzakelijkerwijs dat u uitdrukkelijk akkoord gaat met al deze voorwaarden.
 5. Toepasselijke wet en jurisdictie. Op deze website is de Spaanse wet van toepassing, met uitzondering van collisieregels, en elke controverse die kan voortvloeien uit het gebruik ervan of de diensten die ermee verbonden zijn, zal onderworpen worden aan de jurisdictie en bevoegdheid van de rechtbanken en gerechtshoven van Ibiza, waarbij de gebruikers uitdrukkelijk afstand doen van hun eigen jurisdictie als ze die hebben.

De Europese Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting voor consumenten, dat voor hen toegankelijk is via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

Versie 1.0 – februari 2018