Els serveis socials municipals

Els serveis socials que s’ofereixen són generals i per a totes les persones residents al municipi, i tenen com a objectiu principal afavorir el màxim benestar social possible.

Qui pot obtenir atenció?

Per definició, totes les persones residents al municipi i en situació de necessitat poden acudir als serveis socials, que atenen de manera prioritària els supòsits següents:

 • Una discapacitat física, mental o sensorial.
 • Famílies amb dificultats d’integració derivades de malalties mentals i malalties cròniques.
 • Dificultats d’integració social lligades a les condicions de treball precari, atur i pobresa.
 • Necessitats relacionades amb la falta d’habitatge.
 • Vulnerabilitat, risc o desemparament d’ancians, infants i adolescents.
 • La violència i les diverses formes de violència familiar.
 • Discriminació per raons de sexe, lloc d’origen, discapacitat, malaltia, grup ètnic, cultura o religió o per qualsevol altra raó.
 • Dificultat d’integració familiar o comunitària que sorgeixi de la dependència i altres addiccions.
 • Aïllament social, exclusió i vulnerabilitat.
 • Problemes de convivència i cohesió social.
 • Emergències socials.

Els serveis i les assistències es duen a terme a través d’un equip de professionals multidisciplinari que treballa en els camps següents:

Què s’ofereix?

Des dels serveis socials municipals s’ofereix atenció i assistència per a:

 • Detectar les situacions de risc i necessitat personal, familiar i comunitària en el seu àmbit territorial.
 • Valorar les situacions de necessitat i fer-ne un diagnòstic social, des d’una perspectiva interdisciplinària, que es fa a petició de la persona usuària, del seu entorn familiar de convivència o social o a petició d’altres serveis de la xarxa pública de serveis socials.
 • Oferir informació, orientació i assessorament a les persones en relació amb els drets i els recursos socials i amb les actuacions socials a què poden tenir accés.
 • Elaborar un pla d’intervenció comunitària que doni resposta a les necessitats detectades i avaluar-lo periòdicament.
 • Emprendre les actuacions preventives, el tractament social i les intervencions necessàries en situacions de necessitat social, i fer-ne la valoració.
 • Intervenir en els nuclis familiars o de convivència en situació de necessitat social, especialment si hi ha menors.
 • Proposar i establir el programa individual d’atenció a la dependència i de promoció de l’autonomia personal, excepte en aquelles situacions en què la persona estigui ingressada de manera permanent en un centre de la xarxa pública. En aquests darrers casos, els serveis de treball social del centre de la xarxa pública elaboraran aquest programa.
 • Revisar el programa individual d’atenció a la dependència i de promoció de l’autonomia personal, quan escaigui.
 • Impulsar i promoure projectes comunitaris i programes transversals, sobretot els que busquen la integració i participació social de les persones, famílies, habitatges i grups de risc.
 • Fomentar la participació activa de la ciutadania mitjançant estratègies socioeducatives que promoguin la solidaritat i la cooperació social organitzada.
 • Proporcionar serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i ajuda a la unitat familiar de convivència, en coordinació amb els serveis sanitaris a domicili.
 • Prestar serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents.
 • Orientar l’accés als serveis socials especialitzats, especialment escoles bressol, tecnològic i residencial.
 • Promoure l’educació, l’ocupació i mesures d’integració social.
 • Fer la gestió de serveis d’emergència social.
 • Implementar protocols per a la detecció, prevenció i atenció davant el maltractament en els grups més vulnerables.
 • Per gestionar la tramitació dels beneficis econòmics de l’àrea municipal i altres atribuïts a aquests.
 • Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb professionals d’altres sistemes de benestar social, amb empreses en el món associatiu i amb les que actuen en l’àrea de serveis socials.

On anar?

Atenció a Santa Eulària des Riu: c. de Marià Riquer Wallis, núm. 4, 4t pis, Edifici Municipal Polivalent. Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.
Atenció a Sant Carles de Peralta: c. de les Oliveres de Peralta, s/n. Horari: divendres, de 9.00 a 13.00 h.
Atenció a Santa Gertrudis de Fruitera: c. Venda des Poble, s/n, Edifici Polivalent. Horari: dimarts alterns, de 9.00 a 12.00 h.
Atenció a Jesús: c. de l’Estruç, s/n, Edifici Polivalent, 07819 Jesús. Horari: dimarts alterns, de 9.00 a 12.00 h.
Atenció a Puig d’en Valls: c. del Viver, s/n, Edifici del Centre Cultural. Horari: dilluns, de 9.00 a 13.00 h.