Què són els impostos municipals?

Els impostos municipals són els tributs que els ajuntaments recapten per promoure el desenvolupament i la millora de la comunitat i per prestar serveis bàsics a les persones dins del terme municipal. Legalment, estan obligades a pagar aquests impostos totes les persones físiques i empreses registrades en el municipi que hi tinguin propietats urbanes o rústiques.

Quins són els principals impostos municipals que cal pagar?

Els principals tributs que gestiona l’Ajuntament són els següents:

  • Impost d’activitats econòmiques (IAE). Es tracta d’un impost directe que grava la realització de qualsevol activitat econòmica. Qualsevol persona que vulgui dur a terme una activitat professional o econòmica s’ha de donar d’alta en l’IAE i pagar la quota corresponent.
  • Impost sobre béns immobles (IBI). És un dels impostos més importants per a les arques municipals. Es tracta d’un tribut que grava el fet de tenir un habitatge o immoble en propietat. Aquest impost també s’aplica als garatges i a les finques rústiques.
  • Impost sobre vehicles de tracció mecànica. Es paga per tenir cotxe i poder circular-hi. Té caràcter anual i és obligatori per a tots els cotxes, motos i altres vehicles de motor del municipi.
  • Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Es tracta d’un impost directe que grava l’increment de valor que experimenten els terrenys de què sigui titular el contribuent, més o menys el que hagi pujat el preu del sòl. Es liquida si es ven un pis o un terreny i és a càrrec del venedor.
  • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Grava la realització de qualsevol tipus d’obra que requereixi l’obtenció prèvia d’una llicència urbanística.

Què són les taxes municipals?

Poden semblar el mateix, però no ho són. Les taxes es paguen per algun tipus de servei en concret, per la qual cosa no s’han de pagar necessàriament de manera anual. La taxa municipal més coneguda és la taxa de residus urbans (taxa d’escombraries), que es paga en funció del tipus d’habitatge i les seves dimensions i serveix per costejar el servei de recollida d’escombraries.

On i quan haig de pagar els impostos?

Els impostos municipals es paguen una vegada l’any al Servei Municipal de Recaptació, situat al carrer de Marià Riquer Wallis, 4. Es pot obtenir informació trucant al telèfon 971 04 02 41 o enviant un correu electrònic a l’adreça següent:  recaptacio@santaeularia.com. També hi ha la possibilitat d’aconseguir els rebuts i fer el pagament en línia, a través de la pàgina web www.santaeularia.com.