Els residents que ho vulguin fer, poden donar la seva opinió sobre diversos assumptes relacionats amb la seva residència a Santa Eulària des Riu.

Les notificacions, els comentaris i els suggeriments aportats enriquiran la comunicació amb la resta d’habitants del municipi.

Les opinions, observacions i crítiques constructives contribuiran, així mateix, a millorar les relacions amb els serveis municipals.

Per fer el sondeig, recorrem a la telemàtica, les aplicacions de la qual ens permeten actualment dur a terme consultes ràpides i del tot fiables (a través del nostre ordinador, tauleta o mòbil).

Només cal entrar a l’espai reservat als residents europeus de Santa Eulària des Riu i respondre les preguntes (només hi haureu de dedicar cinc (5) minuts).

Totes les preguntes d’aquest lloc web estan formulades en vuit (8) idiomes.

Els resultats principals de cada enquesta es comunicaran en aquest web.

Us recordem que el sondeig proposat és una recerca estadística que té com a objectiu aportar una indicació quantitativa, en una data determinada, de les opinions, els desitjos, les postures o els comportaments dels residents europeus de Santa Eulària des Riu. Aquesta recerca està basada, en el cas que ens ocupa, en el mètode aleatori, el marge d’error del qual és inferior al 3%. Es respecten les obligacions metodològiques relatives a l’elaboració d’aquesta recerca: caràcter no esbiaixat de les preguntes, rigor científic en l’elecció de la mostra i coherència i honestedat en el tractament dels resultats. Aquestes regles han estat escrupolosament respectades.

Les preguntes del sondeig actual són les següents:

  1. Quant temps fa que residiu a Santa Eulària des Riu?
  2. Viviu en aquest municipi de manera permanent o ocasional?
  3. Quina és la vostra situació professional?
  4. Quin és el vostre grau de satisfacció com a resident al municipi de Santa Eulària des Riu?
  5. Què és el més us agrada de viure al municipi?
  6. Què és el que més us disgusta del municipi?
  7. Quina valoració feu dels serveis i l’atenció que rebeu de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu?
  8. A banda del vostre idioma matern, en quin idioma us comuniqueu a l’illa?
  9. Quina disponibilitat tindríeu per participar activament en les iniciatives proposades per millorar el municipi?

Enquesta 1 / en curs

Feu clic sobre l’enllaç que apareix a continuació:

Anar a l’enquesta

Gràcies per respondre únicament en castellà o anglès.