L’accés a aquest web atribueix la condició d’USUARI i implica l’acceptació plena i sense reserva, des d’aquest accés i/o ús, d’aquesta nota legal i de la política de privadesa en la seva darrera versió. Per això, aconsellem que llegiu aquests documents abans d’utilitzar les funcionalitats que ofereix aquest lloc web, així com cada vegada que hi accediu, ja que ens reservem el dret de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment part d’aquestes condicions.

 

 1. TITULAR DEL WEB

 

A l’efecte del que preveu l’article 10 de la Llei 34/ 2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es proporciona la informació següent sobre el titular d’aquest web:

 

 • Titular del web: AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU (d’ara endavant, L’AJUNTAMENT)
 • Domicili social: plaça d’Espanya, núm. 1, 07840 – Santa Eulària des Riu (Illes Balears), Espanya
 • CIF P-0705400J

 

A banda del domicili social, es posen a disposició dels usuaris els canals següents per adreçar les seves peticions, qüestions o reclamacions:

 • Àrea de Recaptació 971 040 241 – recaptacio@santaeularia.com
 • Certificats resident 971 31 90 53 – certresidente@santaeularia.com

(horari d’atenció de 8.15 a 14.30)

 

 1. CONDICIONS D’ÚS

 

 1. Introducció. Aquest web ofereix informació i serveis proveïts per l’AJUNTAMENT. En determinats casos, podeu accedir a aquests serveis directament en línia. Accedint i utilitzant aquest web, acordeu obligar-vos a les condicions que s’exposen a continuació, per la qual cosa se us recomana que llegiu amb deteniment aquesta secció abans d’iniciar la vostra navegació.
 2. Obligacions dels usuaris. Els usuaris es comprometen a utilitzar aquest web de manera lícita, de conformitat amb el que disposen aquestes condicions i de forma que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de l’AJUNTAMENT o de tercers. A títol enunciatiu i en cap cas limitatiu o excloent, l’usuari es compromet igualment a:
 • No dur a terme activitats il·legals o contràries a l’ordre públic o a la bona fe.
 • No utilitzar les dades publicades al web per a l’enviament de comunicacions no sol·licitades (spam).
 • No introduir o difondre en el web informació o continguts falsos, enganyosos, ambigus o inexactes de manera que indueixin a error els receptors de la informació, ni tampoc difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans o dels menors.
 • No dur a terme accions que suposin o comportin una violació dels drets de propietat intel·lectual de l’AJUNTAMENT o de tercers.
 • No provocar danys en els sistemes físics i lògics de l’AJUNTAMENT, dels seus proveïdors o de terceres persones.
 • No introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o utilitzar qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys esmentats abans.
 • No suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines d’aquest web.
 1. Exclusió de responsabilitat. Aquest web es proporciona “tal com està” i el seu ús es duu a terme sota el risc de l’usuari, per la qual cosa ni l’AJUNTAMENT ni els seus administradors, treballadors, proveïdors o col·laboradors seran responsables dels danys, de qualsevol naturalesa, directes o no, que es derivin de l’ús del web, excloent expressament l’AJUNTAMENT, en tota la mesura prevista per la llei, de qualsevol tipus de garanties, ja siguin expresses o implícites.

L’AJUNTAMENT no garanteix la disponibilitat i accessibilitat del web, si bé durà a terme tots els esforços que siguin raonables en aquest sentit. De vegades, es podran produir interrupcions pel temps que sigui necessari per a la realització de les operacions de manteniment corresponents.

L’AJUNTAMENT no es fa responsable de possibles danys derivats d’interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions telefòniques motivades per causes alienes a l’entitat esmentada; de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues en el centre processador de dades, de línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes elèctrics; ni tampoc de qualsevol altra alteració que es pugui produir en el software o hardware dels usuaris. Tampoc no garanteix l’absència de virus, malwares, troians o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu. De la mateixa manera, l’AJUNTAMENT no respondrà pels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.

Tampoc no respondrà dels danys i perjudicis causats per l’ús o la mala utilització dels continguts del web, ni per les conseqüències que es puguin derivar dels errors, defectes o omissions en els continguts que puguin aparèixer en aquest web proporcionats pels mateixos usuaris o altres tercers. L’AJUNTAMENT no assumeix cap obligació ni responsabilitat respecte d’aquells serveis que no presti directament.

 1. Enllaços externs. En cap cas l’AJUNTAMENT assumirà cap responsabilitat pels continguts dels enllaços pertanyents a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, la qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.
 2. Denegació d’accés i cancel·lació dels comptes. L’AJUNTAMENT es reserva el dret de denegar l’accés al web, així com suspendre o cancel·lar els comptes a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions; en cas de problemes tècnics o de seguretat imprevistos; d’inactivitat del compte durant un temps significatiu, o en compliment d’un requeriment i/o d’una odre policial, judicial o administrativa.

Aquesta cancel·lació o suspensió es farà a discreció exclusiva de l’AJUNTAMENT i no donarà lloc a cap tipus d’indemnització.

 1. Tractament de dades personals. Els usuaris consenten el tractament de les seves dades personals amb l’abast i en els termes que s’indiquen a la nostra política de privadesa, que està disponible a la home page del web. Així mateix, aquesta política queda incorporada a aquestes condicions per referència. En aquesta política, els usuaris trobaran informació sobre la manera d’exercir els seus drets d’accés, cancel·lació i rectificació de la seva informació personal, així com el d’oposició al seu tractament.
 2. Propietat intel·lectual i drets d’autor. Sense perjudici dels continguts sobre els quals tercers ostentin drets intel·lectuals, els drets de propietat intel·lectual del web, el nombre de domini, el seu codi font, disseny i estructura de navegació i elements que contingui (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, etc.) són titularitat de l’AJUNTAMENT, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’aquests en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, de conformitat amb el que preveu la Llei de propietat intel·lectual vigent. Queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest web en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de l’AJUNTAMENT o, si escau, dels tercers que tinguin els drets de propietat intel·lectual o d’autor sobre els continguts afectats. No obstant això, l’usuari del web podrà visualitzar els elements d’aquest web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui únicament i exclusivament per al seu ús personal i privat. Les entitats o persones que, amb l’autorització prèvia del titular d’aquest web, hi pretenguin establir un enllaç hauran de garantir que únicament permet l’accés a aquest web o servei però que no fa la reproducció dels seus continguts i serveis.
 3. Nul·litat de les clàusules. En cas que una clàusula d’aquestes condicions d’ús sigui declarada nul·la, només afectarà la disposició o la part que així hagi estat declarada. En tota la resta subsistiran les condicions i la disposició, o la part afectada, es considerarà no posada.
 4. Acceptació. L’accés al web i la seva utilització impliquen necessàriament que accepteu expressament totes i cadascuna d’aquestes condicions d’ús.
 5. Llei i jurisdicció aplicables. Aquest web es regirà per la llei espanyola amb exclusió de les seves regles de conflicte de llei i qualsevol controvèrsia que es pugui derivar de la seva utilització o dels serveis vinculats a aquest se sotmetrà a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals d’Eivissa. Els usuaris renuncien expressament al seu propi fur, si en tenen.

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia adreçada als consumidors, que hi poden accedir mitjançant l’enllaç següent: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

 

Versió 1.0 – febrer 2018